Trie v AS3

Dnes se ve flashi pokusíme implementovat datovou strukturu Trie. Kromě samotné trie ji navíc nějak hezky vykreslíme, abychom dostali přehledné znázornění této struktury.

Něco o Trii

Řekněme, že náš program dostane tisíc slov, která musíme uložit do nějaké struktury. Poté nám budou chodit dotazy, zda naše struktura obsahuje konkrétní slovo. Uložení prvku do lineárního pole by bylo paměťově náročné, zároveň při hledání slova bychom museli projít všechny prvky. Trie je na tom o mnoho lépe. Sice přidání slova není tak rychlé jako u pole, ale hledání je výrazně rychlejší. Pokud v každém uzlu uchováváme pole o velikosti celé abecedy, jdeme od kořene přímo k listu, složitost je rovná délce slova. Více ve článku na Wikipedii.

Třída TNode

Co od trie chci

Chci si trii snadno vytvářet (var trie = new ...), snadno přidávat slova (trie.AddWord("ahoj");). Chci snadno zjišťovat, zda obsahuje nějaké slovo (if(trie.Contains("ahoj")) ...).

Jak ukládat potomky uzlu

Každý uzel ve trii může mít potomků od 0 až do velikosti abecedy. Abecedy jsou často velké (26 - písmena ang. abecedy, 256 - ASCII znaky, $2^{16}, 2^{24}, 2^{32}$ - znaky Unicode atd.). Avšak uzel většinou neobsahuje všechny tyto potomky. Paměťově efektivnější použít nějaké menší pole pevné velikosti, do kterého budeme prvky hešovat. Níže ukládám prvek na pozici (kód znaku) modulo 4. Kolize řeším vytvářením spojového seznamu.

Základní třída

package
{
  public class TNode
  {
   // pole 4 potomků tohoto uzlu
   public var cn:Vector. = new Vector.(4, true);
   public var c:String;  // znak uložený v uzlu
   public var next:TNode; // ukazatel na další prvek na stejné úrovni
   public var isEnd:Boolean = false; // zda je uzel koncem slova
 
   public function TNode(c:String):void
   {
     this.c = c; // přiřadím znak do "c"
   }
  }
}

Vyhledání potomka pro daný znak

Jelikož potomky máme v poli pevné velikosti a navíc ve spojových seznamech, není jejich vyhledání úplně triviální, proto si raději napíšeme metodu.

public function GetChild(s:String):TNode
{
  // nejdříve se podíváme do pole
  var n:TNode = cn[ s.charCodeAt(0)% 4 ];
  if ( n == null) return null; // nebyl v poli
  else  // byl v poli, hledáme ve spojáku
   while (n.next != null) 
   {
     if (n.c == s) return n;
     n = n.next;
   }
  if (n.c == s) return n; // byl na konci spojáku
  return null; // nebyl nikde
}

Přidání slova do trie

Nejdříve si přečteme první znak slova. Buď pro tento znak už máme potomka, nebo ne (potom ho vytvoříme). Tomuto potomku sdělíme mu, aby si přidal zbytek slova.

public function AddWord(s:String):void
{
  // podíváme se, zda nemáme potřebného potomka
  var n:TNode = GetChild(s.charAt(0));
  if(n==null) // nemáme
  {
   n = new TNode(s.charAt(0)); // vytvoříme ho
   var pos:int = s.charCodeAt(0)% 4; // kam ho dáme
   if(cn[pos] == null) cn[pos] = n; // místo je volné
   else // není volné - dáme do spojáku
   {
     var no:TNode = cn[ pos ];
     while(no.next != null) no = no.next;
     no.next = n;
   }
  }
  // když není konec slova, přidáme zbytek do "n"
  if(s.length>1) n.AddWord(s.substring(1,s.length));
  else n.isEnd = true; // konec slova
}

Zda trie obsahuje slovo

public function Contains(s:String):Boolean
{
  // když jsme na dně rekurze, vrátíme "isEnd"
  if(s.length == 0) return isEnd;
  // podíváme se na potomka s daným znakem
  var n:TNode = GetChild(s.charAt(0));
  if(n==null) return false; // potomek není
  else return n.Contains(s.substring(1,s.length)); // potomek je
}

Vykreslení trie

Trii vykreslujeme podobným způsobem, jako Binární vyhledávací strom.

function vykresli(n:TNode, x:int, y:int, w:int, place:Sprite)
{
  var i:int;
  // potomky uzlu si dám do nového pole
  var nodes:Array = new Array();
  for(i = 0; i<4; i++)
  {
   var no:TNode = n.cn[i]; if(no == null) continue;
   while(no != null){ nodes.push(no); no = no.next;}
  }
  var sW:int = w/nodes.length; // místo pro každý uzel
  for (i = 0; i < nodes.length; i++)
  {
   with(place.graphics) // čára k potomkovi
   {
     lineStyle(3,0x00E1FF);
     moveTo(x, y);
     lineTo(x-w/2 + i*sW + sW/2, y+60);
   }
   // a vykreslení potomka
   vykresli(nodes[i], x-w/2 + i*sW + sW/2, y+60, sW, place); 
  }

  // nakreslíme kroužek pro daný uzel
  with(place.graphics)
  {
   if(n.isEnd) lineStyle(4, 0x000000); // když je koncový
   else lineStyle(2, 0x333333); // když není - tenčí okraj
   beginFill(0x6D00D9);
   drawEllipse(x-14, y-14, 28, 28);
   endFill();
  }
 
  // přidáme textové pole s písmenkem
  var tf:TextField = new TextField();
  tf.text = n.c; tf.x = x-tf.textWidth; tf.y = y-14;
  place.addChild(tf);
}

0 komentářů:

Okomentovat